Program unijny

Tytuł operacji:
Karp w krótkim łańcuchu dostaw

Numer i nazwa priorytetu:
Priorytet 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

Cel operacji:
Poprawa organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury

Data realizacji:
od dnia 01.07.2022 r. do dnia 30.06.2023 r.

Planowane/przewidywane wyniki operacji/efekty:

Celem operacji pod nazwą "KARP W KRÓTKIM ŁAŃCUCHU DOSTAW" jest zwiększenie popytu i konkurencyjności krajowych produktów rybołówstwa i akwakultury na rynku krajowym oraz znalezienie nowych rynków i poprawę warunków wprowadzania do obrotu produktów. Organizacja kampanii komunikacyjnej i promocyjnej o zasięgu krajowym służąca podniesieniu poziomu publicznej świadomości na temat zrównoważonych produktów rybołówstwa i akwakultury powodująca zwiększenie popytu i konkurencyjności krajowych produktów rybołówstwa i akwakultury na rynku krajowym i przyczyniająca się do kreowania pozytywnego wizerunku krajowych produktów rybołówstwa i akwakultury, znalezienia nowych rynków i poprawie warunków wprowadzenia do obrotu. Wniosek dotyczący planowanej operacji "Karp w krótkim łańcuchu dostaw" uzyskał pozytywną opinię Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i potwierdził, że operacja spełnia wymagania określone w rozporządzeniu. Realizacja przedstawionych działań, przyczyni się do znalezienia nowych rynków i poprawy warunków wprowadzania do obrotu produktów, jak również zwiększenia popytu i konkurencyjności produktów.

Operacja została zaplanowana do realizacji w podziale na osiem zadań, w latach 2022 -2023. Uwzględnia kompleksowe podejście do realizacji zadania, z wykorzystaniem alternatywnych metod dotarcia do odbiorcy. Najważniejszym elementem operacji jest promocja krótkiego łańcucha dostaw. Gatunki ryb, które są spożywane w Polsce pochodzą głównie z importu. Dlatego promocja walorów polskich surowców pochodzących z akwakultury jako alternatywnego dla surowca rybnego przetwarzanego w Polsce, ma kluczowe znaczenie. Krótkie łańcuchy dostaw i lokalny surowiec to większa świeżość oferowanych produktów, zwiększenie bezpieczeństwa konsumentów, mniejszy ślad węglowy dostawy, zwiększenie stabilności dostaw i mniejsze uzależnienie od surowców z zewnątrz, jak również impuls do kreowania nowych produktów z rodzimego surowca.
Zaplanowane działanie przyczyni się do znalezienia nowych rynków i poprawy warunków wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury, zwiększenie wykorzystania potencjału przetwarzania produktów rybołówstwa i akwakultury, zapewnienia skuteczności w odniesieniu do określonych odbiorców działań objętych operacją oraz do zwiększenia popytu, konkurencyjności i kreowania pozytywnego wizerunku krajowych produktów akwakultury na rynku krajowym.

Hodowle karpiowe od stuleci dostarczały na konsumenckie stoły świeże, smaczne i zdrowe produkty. Dzisiaj, gdy świat coraz mocniej docenia i preferuje bezpośrednie dostawy żywności, w tym tzw. żywności ekologicznej, karp doskonale wpisuje się w te trendy i staje się niekwestionowanym liderem zwierząt hodowanych w symbiozie z przyrodą, z zachowaniem ich dobrostanu. Świąteczna, bezpośrednia sprzedaż karpi z basenów z wodą, jest podstawowym kanałem ich dystrybucji, gwarantującym najkrótszą drogę ryb „ze stawu na stół”.

Krótki łańcuch dostaw to lokalna sprzedaż karpi z wody, uśmierconych i ewentualnie na życzenie klienta oprawionych w miejscu sprzedaży. Dzisiaj, tę tradycyjną formę sprzedaży świątecznych karpi z polskich stawów preferuje większość klientów, co potwierdzają badania rynkowe ( z listopada, grudnia 2020 r. i stycznia 2021 r.). Tak sprzedawana ryba jest najświeższą, czyli najzdrowszą, a ponadto relatywnie tanią ( klient sam ponosi koszty obróbki ryby bez pośredników). Nie bez znaczenia jest tu również możliwie najkrótsza odległość ze stawu do konsumenta ( zyski ekologiczne) oraz spełnianie wymogów dobrostanowych ryb. Ten sposób sprzedaży karpi spełnia także wielką rolę promocyjną, pod jednym warunkiem, że prowadzony jest z najwyższą dbałością o dobrostan ryb i estetykę tysięcy świątecznych stoisk sprzedażowych. Torpedowanie tej formy sprzedaży karpi, niezwykle ważnej ekonomicznie części ich dystrybucji, to osłabianie naszej akwakulturowej suwerenności, a także niszczenie unikatowej symbiozy hodowli, przyrody i tradycji. Krótkim łańcuchem dostaw jest także regionalna dystrybucja karpi przetworzonych ( ryba wypatroszona, tuszki, dzwonka, filety…) w lokalnych niewielkich przetwórniach ryb, do odbiorców w możliwie najbliższym rejonie. Dzisiaj małe przetwórnie ryb, a jest ich kilkaset przy obiektach hodowlanych, mogą uratować rynek świeżych karpi przetworzonych. Wystarczy je doinwestować, wypromować i wzmocnić system sprzedaży na miejscu i dystrybucji świeżych karpi bezpośrednio do mniejszych i większych sklepów
(punktów sprzedaży) w regionie. Takie przetwórstwo zapewni najlepszą jakość i godziwą cenę.
W celu zwiększenia popytu i konkurencyjności produktów karpiowych, niezbędnym jest intensyfikacja sprzedaży bezpośredniej (na każdym etapie hodowlano- dystrybucyjnym) oraz kreowanie pozytywnego wizerunku produktów akwakultury karpiowej. Zapoznając potencjalnych konsumentów produktów akwakultury z miejscami i sposobami hodowli, uwiarygodniamy walory zdrowotne, kulinarne i pro przyrodnicze tych produktów oraz wzmacniamy ich pozycję na rynku. Gospodarstwa karpiowe w projekcie promocyjnym „Karp w krótki łańcuch dostaw” stanowi niejako kręgosłup na którym budujemy działania promujące akwakulturę regionów z zaproszeniem konsumentów do rozpoznawania i interpretacji bodźców zawartych w naszym przekazie - percepcji.

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze"